Elektrárna Chvaletice a Elektrárna Počerady

Struska a popílek vznikají spalováním uhlí v granulačních dvoutahových kotlích. Původní systém hydraulické dopravy popelovin na složiště byl ve Chvaleticích i Počeradech nahrazen zařízením na suchý odtah popela a strusky. Pro tento proces vznikly v elektrárnách další technologická linky – tzv. míchací centra, kde se vyrábí další produkt – stabilizát.

POPÍLEK

Popílek je deklarován jako výrobek z elektrostatických a látkových odlučovačů kouřových plynů, vzniklých spalováním nízkosirnatého uhlí z vlastních dolů Severní energetické.

 

Nabídka

 • popílek hrubý dle ČSN EN 197
 • popílkový mix dle ČSN EN 12620

Certifikovaný popílek v suché formě lze stáčet do železničních vozů RAJ nebo do autocisteren na plnících místech, kterými jsou mezisila popílků, nebo sila v prostorách míchacích center.

Použití

(dle jednotlivých druhů a vydaných certifikátů)

 • Kamenivo – popílek jako filer pro výrobu betonu
 • Popílek a směsi s popílkem pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací (hrubý popílek, případně směsi popílků se struskou)
 • Popílek do betonu z hnědého uhlí: jako příměs druhu II (viz EN 206-1)
 • Popílek hnědouhelný: popílek pro výrobu cementu a jako neaktivní složka pro výrobu pórobetonu

ENERGOSÁDROVEC

Energosádrovec je deklarovaný výrobek z procesu odsíření kouřových plynů, vzniklých spalováním uhlí z dolů Severní energetické pomocí mokré vápencové vypírky.

Vodní suspenze jemně mletého vápence o předepsané zrnitosti je v absorbérech protiproudně rozstřikována tryskami proti toku kouřových plynů. Reakcí jemných kapiček vápencové suspenze s oxidy síry vzniká siřičitan vápenatý (CaSO3), který později vháněným vzduchem oxiduje na suspenzi hydratovaného síranu vápenatého. Tato suspenze je zahuštěna pomocí hydrocyklonů a následně odvodněna na pásového vakuového filtru. Výsledný produkt – energosádrovec (CaSO4 . 2H2O) obsahuje max. 12 % vlhkosti.

Použití

 • výroba sádry nejčastěji ihned zapracované na sádrokartonové desky
 • přísada při výrobě cementu

Je možné jej plnit dle požadavku zákazníka do železničních vozů nebo do nákladních aut se sklápěcím valníkem. Výkon plnicího zařízení je cca 150 t/h.

STRUSKA

Hlavní podíl strusky tvoří škvára z prvního tahu kotle. Horká struska se chladí ve vodní lázni a následně je drcena na částice o rozměru max. 3 x 3 cm. Takto drcená struska je dopravována žlabovými řetězovými dopravníky na centrální pásový dopravník a dále do zásobníků, umístěných na míchacím centru. Do prostoru žlabového řetězového dopravníku se přidává popílek z druhého tahu a popílek z tzv. Ljungströmů (ohříváky vzduchu). Tyto popílky jsou v suchém stavu, takže strusku částečně dosušují a snižují obsah nespálených zbytků ve výsledném materiálu. Celková vlhkost materiálu z expedice je cca 15 – 40 %.

Struska je skladována před dalším zpracováním v zásobnících o kapacitě 2 x 1000 t a je ji možné plnit pouze na nákladní auta se sklápěcími valníky. Výkon plnicího místa je max. 150 t/h.

 

Použití:

 • tvarování krajiny při rekultivačních pracích
 • stavba pozemních komunikací
 • násypy, zásypy a obsypy inženýrských sítí
 • zdrsňující posypový materiál
 • doplňková složka při výrobě stavebních hmot

STABILIZÁT

Stabilizát je výrobek, který vzniká smícháním základních komponentů (elektrárenský popílek, vápno a voda) a doplňkových komponentů (energosádrovec, struska). Stabilizace této směsi probíhá vytvrdnutím zamíchaného vápna. Vyrábí se v míchacích centrech, kde je možné provádět výrobu směsi dle požadavku zákazníka nebo elektrárny.

Použití

 • tvarové úpravy a nepropustné překrytí odkaliště
 • tvarování krajiny
 • přechodová oblast mostních objektů
 • podkladní vrstvy
 • zásypy a obsypy inženýrských sítí

Podmínky zpracování:

Pro zamíchání musí být vlhkost stabilizátu 17 – 27%. Materiál v čase tvrdne, vyvíjí hydratační teplo a klesá jeho vlhkost. Hutnící předpis se předepisuje na základě hutnící zkoušky. Tloušťka zhutněné vrstvy dle použitého zhutňovacího prostředku se pohybuje od 15 do 30 cm. K hutnění jsou vhodné hladké vibrační válce a pneumatické válce. Válec by měl mít stírací lištu. Doporučená doba pro zpracování je do 6 hod.

Výkon míchacího centra je max. 500 t/h vyrobeného stabilizátu. Pro kvalitní namíchání směsi je dobré mít zaručen kontinuální provoz z důvodu dodržení dané receptury. Vyrobený stabilizát se neskladuje, ale z míchačů se přímo expeduje pásovou dopravu na rekultivaci krajiny, popř. na nákladní auta nebo do vagónů.